Омекс 2000


 

ОМЕКС 2000 е съвременна интегрирана програмна система, работеща под Microsoft Windows (версии 2000 и по-нови) за автоматизация на дейностите на отделите “Работни Заплати”, “Персонал” и “Каса” във всички типове предприятия без значение на формата на собственост и системата на заплащане.

ОМЕКС 2000 е гъвкава многоезична, многофирмена и многовалутна система, изградена на основата на трислоен модел и съобразена, както с честите промени в трудовото и социалното законодателство в Република България така и с бързото развитие на компютърните технологии.

Реализирана на модулен принцип, ОМЕКС 2000 включва като основни модули ОМЕКС 2000 Заплати и ОМЕКС 2000 Кадри и допълнителните модули Администратор, Експортер, Сделно заплащане, Счетоводен интерфейс, Платежни документил

 


Защо ОмегаСофт е подходящ партньор ?

  1. ОмегаСофт предлага собствен софтуер.
  2. ОмегаСофт притежава високоефективна организация.
  3. ОмегаСофт е разрастваща се фирма с богат опит в изключително специфичен сектор на българския софтуерен пазар.
  4. ОмегаСофт осигурява постоянна телефонна консултация по широк спектър трудово-правни и информационно-технологични въпроси.
  5. ОмегаСофт притежава добре развита дилърска мрежа от подготвени специалисти във всички региони на страната.
  6. ОмегаСофт разполага с квалифициран екип собствени програмисти, своевременно реагиращи на новите изисквания към софтуера.
  7. ОмегаСофт ООД е сертифицирана по ISO 9001.